Titan XD boxes came with 2018 Pro 4x Titan XD free for pickup (no keys)